Chủ đề: Chủ thể có thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại về việc chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường